Regler undomsfotballen

Kampene i Søtt + Salt Åsane Cup 2019 blir dømt etter NFF sine retningslinjer og gjeldende regelverk for ungdomsfotball. Unntak som gjelder spilletider, aldersbestemmelser, rangering i pulje-/sluttspill o.l. er listet under.

Se Regler for 9-er fotball og Regler for 11-er fotball.

JURY:

Turneringens jury består av fire medlemmer og ett varamedlem. Juryens sammensetning: To representanter fra arrangør og to fra deltagende klubber. Arrangør stiller med vara. Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.

SPILLETIDER:

Det spilles 2x25 minutter i alle klassene i ungdomsfotballen, inkludert G/J-12.

Alle kamper har 5 min pause.

BALLSTØRRELSE:

I klassene J-12/13/14 og G-12/13/14 benyttes ballstørrelse nr. 4. I de øvrige klasser benyttes ballstørrelse nr. 5.

Bruk av feil ballstørrelse er ikke protestgrunnlag.

BALL/BANEHALVDEL/DRAKTER:

Det lag som står først i programmet har avspark. Lagene stiller på den banehalvdel som dommeren bestemmer. Bortelaget skal skifte drakter (eller benytte markeringsvester) dersom dommeren mener draktene er for like. Reservedrakter / vester kan lånes i sekretariatet eller av banevert. Hjemmelag stiller med ball.

SPILLERNES UTSTYR:

Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag.

FRAMMØTE:

Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 5 min før kampen skal begynne. Lag som ikke møter til fastsatt kamptid, uten særlig grunn, taper kampen på ”walk-over”. Se for øvrig avsnittet ”Spillesystemer”. Det er juryen som til enhver tid tar standpunkt til hva som er ”særlig grunn” ved manglende fremmøte.

FORBEHOLD:

Arrangøren forbeholder seg retten til å endre turneringsreglementet dersom det skulle bli nødvendig.

LAGLISTER:

Alle lag SKAL i god tid før første kamp, registrere spillere laget benytter i hele turneringen. Påmeldingssiden SKAL benyttes til spillerregistrering. Laglistene skal inneholde navn og fødselsår på spillerne, samt draktnummeret som den enkelte spiller benytter i turneringen. Laglisten kan ikke inneholde mer enn 18 spillere.

En spiller er ikke spilleberettiget i Åsane cup før vedkommende står oppført på laglisten. Det er lagleders ansvar å påse at spillelister til enhver tid er ajourført.

Lag som ikke har registrert spillere/laglister før første kamp, kan med mindre det ikke foreligger gyldig grunn, miste retten til å delta i sluttspillet. Det er juryen som til enhver tid vurderer hva som er gyldig grunn. På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp.

LAG SOM TREKKER SEG:

Lag som trekker seg kan være et stort problem for enhver turnering. Påmelding er bindende og for lag som trekker seg vil man beholde påmeldingsavgiften.

Vi ber lag som av spesielle grunne må trekke laget vise hensyn ovenfor de andre lagene, å gi turneringsledelsen beskjed i god tid.

SPILLESYSTEMER:

Lagene blir inndelt i puljer på 4 lag, alternativt 3 eller 5 lag. De to beste lagene i hver pulje går videre til A-sluttspill. Sluttspill spilles som cup frem til finaler.

Arrangøren forbeholder seg retten til å endre spillesystemet dersom det viser seg hensiktsmessig i klasser med få påmeldte lag. Sluttspillsystem publiseres sammen med kampoppsett.

LAG SOM IKKE MØTER:

Lag som ikke møter til kamp uten særlig grunn, taper kampen og retten til å delta i sluttspillet. Resultatet settes til 3-0 og 3 poeng til det laget som møter. Dette gjelder og lag som trekker seg rett før cupstart, eller underveis i cupen.

Dersom særlige grunner taler for det, jfr. NFFs kampreglement, kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er ”særlig grunn”.

REKKEFØLGEN INNEN HVER PULJE AVGJØRES PÅ FØLGENDE MÅTE:

Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtallet, 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

Står 2 eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen av:

1.Målforskjellen

Står fremdeles flere lag likt i poeng og målforskjell, avgjøres rekkefølgen av:

1.Antall scorede mål: Det lag som har scoret flest mål går foran.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:

1.Resultat av innbyrdes oppgjør.

Står fremdeles flere lag likt, gjelder følgende:

1.Avgjørelsen skjer ved loddtrekning (myntkast) i Sekretariatet med de to laglederne og et medlem av juryen eller representant fra turneringsledelsen til stede.

UAVGJORTE KAMPER I SLUTTSPILLET:

Ved uavgjorte kamper i sluttspillet skal kampresultatet avgjøres på følgende måte:

Ved uavgjort målresultat: 3 straffer. Straffespark etter NFF’s reglement.

PROTESTER:

NFFs turneringsreglement gjelder med følgende tillegg: Eventuelle protester skal leveres skriftlig i Sekretariatet av lagleder, senest 30 min. etter at kampen er ferdigspilt.

Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område. Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Når protesten leveres skal det betales et gebyr på 300 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten imøtekommes. Juryens avgjørelse er endelig.

Røde/Gule kort:


Retningslinjer ved røde og gule kort følger NFF sine regler.


OPPTREDEN TIL SUPPORTERE, KLUBBER/LAG, TRENERE OG LEDERE:

Dommere skal rapportere til juryen åpenbart upassende opptreden fra en klubb/lag, supportere, trenere og ledere i og i tilknytning til kamper. Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også supportere/foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs lover bli ilagt sanksjoner av turneringens jury for overtredelser av turneringens egne bestemmelser.

Trenere og ledere som av dommeren blir bortvist fra spillebanens nærområde eller fra lagledelsens område under kamp, mister retten til å lede laget resten av kampen, og er utelukket fra neste kamp i turneringen for samme lag, med mindre ikke annen underretning foreligger fra juryen.

Dersom utelukkelsen gir to eller flere kampers utelukkelse, er trener/leder utelukket fra å ha en funksjon på alle lag inntil sanksjonen er sonet. Slike sanksjoner blir meddelt skriftlig.

Bortvist trener/leder oppfordres til å gi skriftlig forklaring til juryen etter bortvisning, senest en time etter at kampen er avsluttet. Dersom slik forklaring ikke foreligger, vil juryens avgjørelse basere seg på dommerens rapport. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes. Juryen kan også ilegge sanksjoner til utøvere som utenfor dommerens myndighetsområde opptrer på måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Opptreden som anses som åpenbart upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse er når spillere, dommere, lagledere og supportere verbalt eller på andre måter opptrer slik at andre spillere, dommere, lagledere eller publikum blir utsatt for fornærmende oppførsel. Grove overtredelser på lov og reglement blir av juryen anmeldt til Norges Fotballforbund for behandling og avgjørelse.

REGLEMENT FOR SPILLEBERETTIGELSE:

En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer. Samtlige spillere må kunne dokumentere sin alder ved å vise tilfredsstillende legitimasjon. Det er til enhver tid juryen som avgjør hva som er tilfredsstillende legitimasjon. Det blir foretatt flere stikkprøver under turneringen av alder og spilleberettigelse.

En spiller har bare anledning til å delta på ett lag i hver årsklasse.

IKKE SPILLEBERETTIGET SPILLER:

Samtlige spillere må være spilleberettiget etter NFFs lover og regler for den klubb eller det lag vedkommende spiller deltar på. Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en ikke spilleberettiget spiller kampen. I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner. Laglederne må forsikre seg om at spillerne som deltar på laget ikke er registrert som spilleberettiget for annen klubb.

BRUK AV OVERÅRIGE:

Klubber kan benytte overårige som av aktuell fotballkrets har fått dispensasjon for å spille i aktuell årsklasse. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. Lagledere skal ved innlevering av spillerliste informere turneringsledelsen om evt. spillere som har fått slik dispensasjon. Før kampen skal lagledelsen orientere motstanderen om eventuelle overårige spillere og vise hvem disse er. Manglende ”fremvisning” av spillerne før kamp er ikke protestgrunnlag.

Kommentarer